ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ဝင္ေရာက္ အားျဖည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ အေျခအေနအား တင္ျပ ျခင္း

      ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ဆန္စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိတ္ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပုိင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) တို႔အေနျဖင့္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္၍ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္ ကူညီအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္စပါးအသင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္စက္အသင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္ကုန္သည္ အသင္းတို႔ အပါအဝင္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အနီးကပ္ ကြပ္ကဲလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဆန္စပါးဆိုင္ရာေရတုိ/ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးျမင့္လြင္က ေျပာပါသည္။

Continue Reading

MFM Biomass Power Co.,Ltd ႏွင့္ MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd Launching Ceremony က်င္းပျခင္း

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Fujita Corporation တို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထည့္၀င္ထားေသာ Myaung Mya Biomass Power Co.,Ltd ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္မိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd ၏ ဖြဲနုဆီထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု (MAPCO)မွ ၁၀၀% ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည့္ ေခတ္မီဆန္စက္ ႏွင့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၈.၁၀.၂၀၁၇) နံနက္ ၉း၃၀တြင္ ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္ရံု၀င္းအတြင္း တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Anti Corruption ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္း

 Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) မွ NOVOTEL Hotel တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ Anti-Corruption Seminar သို႔ MAPCO Company မွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း Seminar တြင္ Session အလိုက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္(၄)ခုကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္-

 SESSION 1 : WHAT IS THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS TO COMBAT CORRUPTION?

 SESSION 2 : SETTING UP A STRONG ANTI-CORRUPTION POLICY.

Continue Reading

ေဒသအေျချပဳလယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ(ASC)အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြအကူအညီရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ CITIC,MAPCO အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး( Release No:23/2017)

   ၁၅.၉.၂၀၁၇ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးအမွတ္ (၁)စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန- ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး - ဦးဆက္ေအာင္ (ဘ႑ာေရး)၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္- ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ဦးထြန္းေဇာ္ တို႔တက္ေရာက္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ CITIC Construction Group ႏွင့္ MAPCO မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ရွိ ျမိဳ႕နယ္(၃၃)ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသအေျချပဳ လယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ(ASC)အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

Continue Reading

MAPCO-MRF-CITIC သံုးပြင့္ဆိုင္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း(Release No;21/2017)

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ CITIC Construction Group ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (Myanmar Rice Federation -MRF)ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) တို့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနား အား (၂၁.၇.၂၀၁၇)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO-DHL (MOU)လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း(Release No:22/2017)

 MAPCO ႏွင့္ DHL Express, DHL Global Forwarding & DHL Supply Chain တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Strategic Collaboration MOU လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြအား ၂၄.၇.၂၀၁၇ ေန႔ညေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Signature ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO Golden Lace ေခတ္မီဆန္စက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနား (Release No:20/2017)

      MAPCO GOLDEN LACE ကုမၸဏီ၏ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ Integrated Rice Complex Project (IRCP)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ(၁၅)ရက္ နံနက္ (၉း၃၀)အခ်ိန္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ MAPCO ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္ ၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ၊ ဖ်ာပံုခရိုင္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010