ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံႏိုင္ျခင္း(Release No:10/2016)

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ သံုးပံု တစ္ပံုေသာ ဦးေရသည္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္(၈၆)အရ ႏွဳတ္ထြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏွဳတ္ထြက္သြားသည့္ လစ္လပ္ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ေနရာတြင္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၇၅) အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

Continue Reading

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း(Release No:09/2016)

၁။         ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO - SK Networks Company တို႔ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား (Release No:08/2016)

 MAPCO ႏွင့္ SK Networks Company တို႔အၾကား ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ (Grain Dryer)မ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၊ Park Royal Hotel တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးစပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း (Release No: 07/2016)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္သူတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ YANMAR ႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO) ၏ ေနျပည္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္ႏွင့္ Agribusiness Service Center (Naypyitaw ASC) တြင္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ဂ်ပန္နည္းပညာ (4th Generation-Waste-to-Energy Technology) အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအခမ္းအနားကို(၁၁.၁၀.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕ရွိ  MAPCO  ဆန္စက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

Release on Rice Husk Gasification & Power Generation Project (Release No.06/2016)

Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd (MAPCO) collaborates with the Japanese consortium led by Yanmar, consisting of Chiyoda & Public Works, Chiyoda System Technology and Kanso Techno for the introduction of Fourth Generation Rice Husk Gasification and Power Generation Technology in MAPCO’s Naypyitaw Rice Complex in Naypyitaw, Myanmar. The Project’s groundbreaking ceremony was held on 11th October, 2016, at the Project Site in Naypyitaw. It was attended by Union Minister Dr.Aung Thu, from the Ministry of Agriculture, Livestock & Irrigation, senior officials from Ministry of Natural Resources & Environment Conservation, Ministry of Electricity & Energy, Ministry of Industry and Naypyitaw Council. The Minister gave the Opening Remarks and representatives from YANMAR and MAPCO also gave remarks.  

Continue Reading

MAPCO Naypyitaw Co.Ltd အား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (Release No: 05/2016)

MAPCO ၏ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေသာ ဆန္စက္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ 0ne Project One Company ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်ျပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္/စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း MAPCO Naypyitaw Co.,Ltd ကို  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ေကာ္မတီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဌာနခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္ ၁၈၂၃ / ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ရက) ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ျပီး  ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္အား ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

Continue Reading

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ အစုရွယ္ယာအသစ္ ထပ္မံ ထုတ္ေ၀မည့္ အစီအစဥ္ ေၾကညာခ်က္ (Release No: 04/2016)

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) သည္ (၁.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ အစုရွယ္ယာ ရွင္ေပါင္း(၁၄၄၄)၊ ထည့္ဝင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၁၆.၄ ဘီလီယံ) ျဖင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010