ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX)တြင္ MAPCO အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္

    ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ကို ေရာင္းခ် ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း MAPCO မွ သိရသည္။ မၾကာမီတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ Trading ပံုစံျဖစ္သည့္ Scripless Electronic Trading System ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ MAPCO အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား လက္၀ယ္ရွိ MAPCO Official Certificate မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   လိုင္စင္ရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ Myanmar Securities Exchange Center (MSEC) တြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာရင္း (Securities Account) ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ MAPCO အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာရင္းအတြင္းသို႔ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ Primary Market တြင္ ကနဦး၀ယ္ယူျမဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ၀ယ္ယူျမဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ Right Issue အစုရွယ္ယာမ်ားကို မူလပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာႏွင့္ ထပ္မံ၀ယ္ယူသည့္ Rights Issue Shares မူလအခ်ိဳးအစားအတိုင္း စာရင္းေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

   ထို႔ျပင္ MAPCO အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား Securities Account ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္နိင္ေရးအတြက္ အသိေပးေၾကညာသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားလက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ MAPCO Share Certificates၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ အစုစပ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားပါက အစုရွယ္ယာရွင္အားလံုး၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား၊ ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ ေငြစာရင္း နံပါတ္ပါရွိေသာ ဘဏ္စာအုပ္၊ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက အခြင့္အာဏာေပးအပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ယင္းပုဂိၢဳလ္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ကတ္ ႏွင့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ ၏အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း စသည့္အေထာက္အထားမ်ားကို ယူေဆာင္လာရမည့္ဟု သိရသည္။

   ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈအေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ (ပထမဆံုးႏွ စ္အတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚမႈ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ခန္႔အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ဒုတိယႏွစ္ စတင္သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ FMI ၊ MTSH ႏွင့္ MCB ရွယ္ယာမ်ား ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္စီ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚ မႈအရ သိရသည္။

 

Source - စာမ်က္ႏွာ ၆ (Daily Eleven 6.1.2017)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010