ေဒသပတ္၀န္းက်င္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ

    MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ CSR လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တြံေတးျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ IRCP စီမံကိန္းေဒသတ၀ိုက္ရွိ ကန္ဘဲ့ေက်းရြာသို႔ မိုးတြင္းကာလမ်ား၌ ေရ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလ်ား ၁မိုင္ခြဲ x အနံ ၁၀" x အနက္ ၅" တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၇၅၀၀၀၀ိ/-(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္) ရွိ ေရနုတ္တူးေျမာင္းကို MAPCO မွ တူးေဖာ္ေပးခဲ့ျပီး ကန္ဘဲ့ေက်းရြာမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010