ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း (Release No:19/2017)

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)တြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Corporate Governance ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇)က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Committee မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

Continue Reading

စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲ က်င္းပ (Release No:18/2017)

   စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၃.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီကုန္းေက်းရြာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

Agri First Company Limited ၏ ပႏၷတင္ႏွင့္အုတ္ျမစ္စီ မဂၤလာအခမ္းအနား(Release No:17/2017)

     ျမန္မာႏိုင္ငံမွ MAPCO ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ MITSUI ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပင္ရင္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေဒသတြင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ အေျခစိုက္ေသာ BEHN MAYER ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ထား သည့္ Agri First Company Limited (AFC) ၏ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပႏၷတင္ ႏွင့္ အုတ္ျမစ္စီ မဂၤလာအခမ္းအနားကို (၁၅.၃.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အကြက္ အမွတ္ D6-D7၊ ဇုန္ (A)၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

HACCP Certificate ရရွိျခင္း (Release No:16/2017)

 ျမန္မာလယ္ယာ စီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO)၏  ေနျပည္ေတာ္ဆန္စက္သည္ (၆.၃.၂၀၁၇)ေန႔ တြင္ အစားအေသာက္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ HACCP (Registration Number-60H18386) လက္မွတ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd

 MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd has been formed on Feb 3 and also received official registration certificate from the Ministry of Planning and Finance, Directorate of Investment and Company Administration (DICA), with Reference No.5000/2016-2017 (YGN).

Continue Reading

MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (Release No:15/2017)

  MAPCO သည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္ၾကိတ္ခြဲျခင္း နည္းပညာအဆင့္အတန္းမ်ား ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စပါးသီးႏွံ အေျခာက္ခံသည့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ စက္မ်ားကို ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာျပီး အရည္အေသြးျမင့္ဆန္မ်ားပိုမိုထုတ္လုပ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ပုဂၢလိကဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊

Continue Reading

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ MAPCO ေနျပည္ေတာ္ဆန္စက္ သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း (Release No:14/2017)

    MAPCO ေနျပည္ေတာ္ ဆန္စက္သို႔ (၁၈.၁.၂၀၁၇)တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာမွ မွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားမွ လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကျပီး MAPCO အုပ္ခ်ုပ္မႈဒါရုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္ မွ ဆန္စက္အေျခအေန၊ MAPCO မွ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ASC လုပ္ငန္း၊ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားတြက္ေျခကိုက္အဆင္ေျပေစရန္ ႏွင့္ ေဒသဖြံျဖဳိးေရး ကိစၥရပ္မ်ား အဓိကထား ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010