ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း(၂၀၁၆)Release No 12/2016

 ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္၏ တတိယအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကို (၃၀ .၁၂. ၂၀၁၆) ရက္ေန႔UMFCCI မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO Logistics အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း(Release No:11/2016)

  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)အတြက္ ကြန္တိန္နာ ေပ ၂၀ မ်ားတင္ရန္ တြန္းသေဘၤာႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္တစ္စံုအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Continue Reading

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံႏိုင္ျခင္း(Release No:10/2016)

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ သံုးပံု တစ္ပံုေသာ ဦးေရသည္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္(၈၆)အရ ႏွဳတ္ထြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏွဳတ္ထြက္သြားသည့္ လစ္လပ္ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ေနရာတြင္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၇၅) အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

Continue Reading

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း(Release No:09/2016)

၁။         ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO - SK Networks Company တို႔ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား (Release No:08/2016)

 MAPCO ႏွင့္ SK Networks Company တို႔အၾကား ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ (Grain Dryer)မ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၊ Park Royal Hotel တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးစပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း (Release No: 07/2016)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္သူတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ YANMAR ႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO) ၏ ေနျပည္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္ႏွင့္ Agribusiness Service Center (Naypyitaw ASC) တြင္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ဂ်ပန္နည္းပညာ (4th Generation-Waste-to-Energy Technology) အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအခမ္းအနားကို(၁၁.၁၀.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕ရွိ  MAPCO  ဆန္စက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010