အမည္ေဖာ္ျပတိုင္ၾကားျခင္း၊ အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲတိုင္ၾကားျခင္း (Whistle blowing) ဆုိင္ရာမူ၀ါဒထုတ္ျပန္ျခင္း(Release No:27/2017)

၁။       ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) ၏ ႐ံုးတြင္းပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ထိန္းကြပ္မႈ (Internal Control and Internal Structure) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ အႀကီးတန္း ၊ အငယ္တန္း ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္  ျပည္တြင္းတြင္ လက္ခံ က်င့္သံုး ေနေသာ အက်င့္စာရိတၱပုိင္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီသိကၡာ၊ သမာဓိရွိစြာျဖင့္ ေျဖာင့္မွန္စြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားပါသည္။ MAPCO ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာတည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ကုမၸဏီမွ လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ UN Global Compact ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိပါသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤမူ၀ါဒကို သိရွိလိုက္နာႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ၂။         MAPCO တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ MAPCO မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ က်ဳိးေပါက္မႈမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလြဲသံုးစားမႈ မ်ားႏွင့္ MAPCO ၏ အက်ဳိးစီးပြား မဟုတ္ဘဲကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားကိုေရွ႕တန္းတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရွိပါက (သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသံသယရွိသျဖင့္ ယင္းကိစၥကို စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါကထိုကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုဥကၠ႒ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာထံသို႔လည္းေကာင္း၊ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ (Non-executive Director) ထံသို႔လည္းေကာင္းတင္ျပသတင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔သတင္းေပးတင္ျပရန္အတြက္ Email မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ႐ံုးရွိ Suggestion Box တြင္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားလိုသူမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္-

                       (၁) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       (၂) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       (၃) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

၃။     ယခုကဲ့သို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါ၀င္ MAPCO ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သူမ်ား၊ လယ္ယာက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမႈ လည္းျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးအလိုက္အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တင္ျပ အႀကံျပဳႏိုင္မႈ အားနည္းၿပီးအျပစ္ေပးခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖြင့္ဟတင္ျပႏိုင္ရန္ အေျခအေနမေပး၍ ႀကိတ္မွိတ္မ်ဳိသိပ္ထားရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ၏  အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ“ အရည္အခ်င္းကိုအေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ရလဒ္ထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတို႔ကိုသံုးသပ္စဥ္းစားၿပီးခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည္ ’’ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ “ စနစ္၊ စည္းကမ္း၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ စာရင္းဇယား ”ဟူေသာစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈတို႔တြင္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါကလည္းသတင္းေပးပို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

၄။       တုိင္ၾကားအသိေပးမႈမ်ားကို စနစ္တက် စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိစြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မွ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူပါသည္။ ထို႔အျပင္ တင္ျပတိုင္ၾကားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳစြာျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားသူကို အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးရန္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူပါသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုအမည္ေဖာ္ျပတုိင္ၾကားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ တိုင္ၾကားျခင္း (Whistle blowing) စသည္ျဖင့္ တင္ျပ သတင္းပို႔ႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အၿငိဳးထားၿပီး သြယ္၀ိုက္အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပစ္ဒဏ္ခတ္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မရွိေစဘဲအျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအတြက္ကိုလည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေခ်ပႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကိုေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမွအျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူပါေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၅။   ယခုထုတ္ျပန္ေသာ မူ၀ါဒသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ သက္၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကိုလိုအပ္သကဲ့သို႔ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕၍ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010