ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း(Release No:26/2017)

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)၏ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ပါ သျဖင့္ အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးႏိုင္ပါရန္ ၾကိဳတင္အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

       ေန႔ရက္      -        ၃၀.၁၂.၂၀၁၇ (စေနေန႔)

       အခ်ိန္        -        ေန႔လည္(၁း၀၀)နာရီ မွ (၃း၀၀)နာရီထိ

       ေနရာ       -        ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ ပထမထပ္(မဂၤလာခန္းမ)၊ အမွတ္(၂၉) မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊  ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

၂။ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာ၊ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံတင္ျပစာမ်ားကို အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ MAPCO ၏ Website - www.mapco.com.mm တြင္လည္း ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၃။ အစည္းအေ၀းသို႔အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ရာတြင္ ဖိတ္စာႏွင့္အတူ ေပးပို႔မည့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပားယူေဆာင္လာ၍ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါက စိစစ္ေရး ကဒ္ျပားကို ျဖည့္စြက္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္၍ျဖစ္ေစ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာႏွင့္အတူ စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကို တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေပးပို႔လ်က္ ရွိပါသည္။

၄။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းအၾကံျပဳတင္ျပလိုပါက (၂၈.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၃း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပီး MAPCO ရံုးခ်ဳပ္ (သို႔) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ စာျဖင့္ ေပးပို႔ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၅။ အထက္ပါအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း တည္ရွိရာ အမွတ္(၁၀၀)၀ါးတန္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္း၊ ကြန္ကရစ္အျမန္လမ္းမၾကီးေဘး၊ ၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ (ဖုန္း ၀၁-၂၃၀၁၆၅၂-၅၃ ၊ ၀၁-၂၃၀၁၈၂၆ ၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၅၀၂၂) သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ႏွင့္  ေနရာထိုင္ခင္းအဆင္ေျပစြာ ၾကိဳတင္စီစဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ရွယ္ယာရွင္/ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးျခင္းကို (၂၉.၁၂.၂၀၁၇) မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီအထိ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010