ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ဝင္ေရာက္ အားျဖည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ အေျခအေနအား တင္ျပ ျခင္း

      ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ဆန္စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိတ္ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပုိင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) တို႔အေနျဖင့္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္၍ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္ ကူညီအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္စပါးအသင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္စက္အသင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆန္ကုန္သည္ အသင္းတို႔ အပါအဝင္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အနီးကပ္ ကြပ္ကဲလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဆန္စပါးဆိုင္ရာေရတုိ/ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးျမင့္လြင္က ေျပာပါသည္။

   ထို႔အျပင္ လတ္တေလာအေရးႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာစပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ပန္KUBOTA အမ်ိဳးအစားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ (၁၂) စီးကိုပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး၊ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေစတီျပင္၊ ပန္းေဖာ္ျပင္၊ ခြဆံု၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္၊ သိမ္ေတာင္၊ သမီးလွ၊ ကြ်မ္းေပၚ၊ ကုလားေခ်ာင္းႏွင့္ ေထြးေလာင္းတင္စေသာေက်းရြာမ်ား တြင္ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔လုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (၂၅.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိဧက (၁,၀၀၀) ခန္႔ ရိတ္သိမ္းၿပီးစီးၿပီး၊ က်န္ရိတ္သိမ္းဧရိယာမ်ားကိုအခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဥေဒါင္း၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ေအာင္ေဇယ်၊ ဖားဝပ္ေတာင္၊ ေမာရဝဒီ၊ သားသားေက်းရြာ မ်ားသို႔ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ (၁၀) စီးကိုထပ္မံပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲ၍ ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  ေဒသအတြင္းရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ ရိတ္သိမ္းၿပီးစပါးမ်ားအား အရည္အေသြးႏွင့္ ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ Dryer (၃) စံု အားေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ ေပၚမူတည္၍ ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးမ်ားကို ႀကိတ္ခြဲရန္အတြက္ ဆန္စက္မ်ားကိုေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ငါးခူရေက်းရြာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္စားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။                 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010