ေဒသအေျချပဳလယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ(ASC)အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြအကူအညီရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ CITIC,MAPCO အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး( Release No:23/2017)

   ၁၅.၉.၂၀၁၇ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးအမွတ္ (၁)စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန- ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး - ဦးဆက္ေအာင္ (ဘ႑ာေရး)၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္- ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ဦးထြန္းေဇာ္ တို႔တက္ေရာက္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ CITIC Construction Group ႏွင့္ MAPCO မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ရွိ ျမိဳ႕နယ္(၃၃)ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသအေျချပဳ လယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ(ASC)အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010