ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း (Release No:19/2017)

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)တြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Corporate Governance ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇)က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Committee မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

 

       Nomination Committee

             ေဒါက္တာစိုးျမင့္           -         Independent Director               ဥကၠဌ

               ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ                     -          Director                                 အဖြဲ႕၀င္

             Head of Department(IRD)                                                    အဖြဲ႕၀င္

                   Head of Admin and HR Department                                    အတြင္းေရးမွဴး

 

            Remuneration Committee     

           ဦး၀င္းထိန္၀င္း            -          Non-executive Director            ဥကၠဌ

            ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ                    -           Director                                အဖြဲ႕၀င္

            ဦးရႈၾကိန္                   -           Independent Director             အဖြဲ႕၀င္

             Head of Audit & Finance Department                             အတြင္းေရးမွဴး

 

         Audit Committee

           ဦးထြန္းလြင္              -         Non-executive Director            ဥကၠဌ

            ဦးရဲမင္းေအာင္          -         Managing Director                 အဖြဲ႕၀င္

            ဦးရႈၾကိန္                  -         Independent Director             အဖြဲ႕၀င္

                 Head of Audit & Finance Department                          အတြင္းေရးမွဴး

    ကုန္သြယ္မႈ(Trading)လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေစရန္ လိုအပ္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္ျပီး လမ္းညႊန္ေပးေစရန္ ႏွင့္ MAPCO ၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ ၀င္ေငြဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေအာက္ပါေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

    Trading Business Committee

            ဦးေအာင္သန္းဦး        -          အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

            ဦးေသာင္း၀င္း           -          အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

            ဦးေအာင္ျမင့္            -           အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

            ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္        -           အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

          

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010