စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲ က်င္းပ (Release No:18/2017)

   စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၃.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီကုန္းေက်းရြာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

  ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျမင့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ၂၈၅၆ မဂၢါ၀ပ္ ရွိသျဖင့္ ၂၄၄ မဂၢါ၀မ္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေနပါေၾကာင္း၊ စပါးခြံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို ဆန္စက္မ်ားစြာတည္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အညီ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစပါးခြံမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စပါးခြံမ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပါက သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ ညစ္ညမ္းထိခိုက္ပါေၾကာင္း၊ ယခုစက္ရံုသည္ စပါးခြံမ်ားကို စနစ္တက် အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ စက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုည ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္၏ ဆန္စက္လည္ပတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ ပိုလ်ံဓာတ္အားကို အနီး၀န္းက်င္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Yanmar ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထြက္ရွိႏိုင္မည့္ မဂၢါ၀ပ္ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Yanmer ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိကသမၼတ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စပါးခြံေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကျပီး စက္ရံု၏ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာကို အေမႊးနံသာရည္ ပတ္ဖ်န္္ခဲ့ၾကပါသည္။

  ထိုေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စပါးခြံမ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းျပီး ေရေနသတၱ၀ါမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ စပါးခံြမ်ားကို ကြင္းျပင္တြင္ မီးရိႈ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ စပါးခြံမ်ားေပါမ်ားစြာရရွိသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္လည္း စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၂.၂ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည့္ စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္မႈမွာလည္း ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည့္ စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုည ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Source - မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၇ ၊ ေၾကးမံု)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010