သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီး ျပည္တြင္းသို႔ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္

  သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ AFC အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီး ျပည္တြင္းသို႔ စတင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   ျပည္တြင္းဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထုိးျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတိုးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ MAPCO ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ MITSUI ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပင္ရင္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေဒသတြင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ အေျခစိုက္ေသာ BEHN MAYER ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို AFC အမည္ျဖင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

  အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧျပီ ၇ ရက္ က လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သည့္ FDI for Import Substitution ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္း၌ စတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးျ ဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ သီးႏွံအထြက္ေကာင္းရန္ သြင္းအားစုျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေျမၾသဇာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္  လယ္ယာစီးပြားဖြံျဖိဳး တိုးတက္မဳႈျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ MAPCO တြင္ Fertilizer and Agrochemicals Business Unit ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားျပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

  ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ MAPCO အေရာင္းျပခန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာတို႔ကို ေရာင္းခ်ေပးေနျပီး ၂၀၁၇ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းကြက္၌ MAPCO မွ ဓာတ္ေျမၾသဇာအေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

Source - စာမ်က္ႏွာ ၆ ၊ Daily Eleven (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010