အားကစားက႑တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အားေပးကူညီျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)သည္ ၁၀.၂.၁၇ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစားက႑ တိုးတက္လာေစ၇န္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရြက္ပုန္းသီး အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ အားကစားအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ အားနည္းေနသည့္ စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ဆုခ်ီးျမင့္ရန္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀၀၀ိ/- (ေလးသိန္းက်ပ္တိတိ) အား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slide01
  • slide02
  • slide03
  • slide04
  • slide05
  • slide06
  • slide07
  • slide08
  • slide09
  • slide10