အားကစားက႑တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အားေပးကူညီျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)သည္ ၁၀.၂.၁၇ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစားက႑ တိုးတက္လာေစ၇န္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရြက္ပုန္းသီး အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ အားကစားအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ အားနည္းေနသည့္ စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစားျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ဆုခ်ီးျမင့္ရန္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀၀၀ိ/- (ေလးသိန္းက်ပ္တိတိ) အား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

ေဒသပတ္၀န္းက်င္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ

    MAPCO မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ CSR လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တြံေတးျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ IRCP စီမံကိန္းေဒသတ၀ိုက္ရွိ ကန္ဘဲ့ေက်းရြာသို႔ မိုးတြင္းကာလမ်ား၌ ေရ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလ်ား ၁မိုင္ခြဲ x အနံ ၁၀" x အနက္ ၅" တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၇၅၀၀၀၀ိ/-(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္) ရွိ ေရနုတ္တူးေျမာင္းကို MAPCO မွ တူးေဖာ္ေပးခဲ့ျပီး ကန္ဘဲ့ေက်းရြာမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

Corporate Social Activities (Blood Donation)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စုေပါင္းေသြးလွဴးဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္ကို (၃၀.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး၊ အမ်ိဳဳးသားေသြးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

As MAPCO is promoting corporate social activities,staff members of MAPCO collectively donated blood at National Blood Center, Yangon General Hospital on 30th, November, 2016.

Continue Reading

MAPCO CSR

MAPCO's business philosophy is always " to serve shareholders' best interest while ensuring the stakeholders' benefit". MAPCO practices Good Corporate Governance system which reinforces MAPCO's commitment towards responsible business and responsible investment. The Board of MAPCO monitors and ensures active compliance with laws, rules and regulations as well as national and international ethical standards and norms. 

MAPCO has joined as a member of the UN Global Compact and MAPCO will always adhere to 10 principles of human rights, labor standards, environment, and anti-corruption. Each employee in MAPCO will have to respect these 10 principles, which interpret the same values as the teachings of Buddha and as the cultural values of Myanmar, and adhere to a strong sense of ethics, to be recognized by the society as meeting and exceeding the high expectations on MAPCO.

MAPCO has a special task force - MAPCO CSR, which is a committee to drive and implement MAPCO's CSR activities. 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010