အလုပ္ခြင္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ ေခၚယူလိုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)သည္ ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ လယ္ယာက႑ ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈလယ္္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေခတ္မီွဆန္စက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးအေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။

MAPCOအေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းကာရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း (ဒလ၊တြံေတး) တို႕မွလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာအလုပ္ခြင္သင္တန္းအျဖစ္ သင္တန္းသား/သူမ်ားေခၚယူကာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။သင္တန္းအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိျပီးသင္တန္းကာလျပီးဆံုးခ်ိန္၌ေက်နပ္အားရဖြယ္ရွိေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားအားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။သင္တန္းတက္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္တြင္လည္းလစာႏွင့္ အျခားေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။

 သင္တန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား-

            လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာစာေတြ႕ / လက္ေတြ႕ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးမည္။

            Basic English ႏွင့္ Computer သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးမည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၁) ႏွစ္ျဖစ္သည္။

            သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားႏွင့္ အေ၀းသင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း CV၊ ဓာတ္ပံု(၂)ပံု၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထား၊ အေထာက္အထားအားလံုးမိတၱဴတင္ျပရန္ ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတိုင္း ႏို၀င္ဘာလ ( ၃၀   )ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO) .

MAPCO Building , ၀ါးတန္းလမ္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ေရွ႕၊(လမ္းသစ္/၀ါးတန္း ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမ)

ဖုန္း - ၀၁၂၃၀၁၆၅၂- ၅၃

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010